תקנון ותנאי שימוש

חברת טי טי אנד קיי תיקים בע”מ – iBags
1. כללי
1.1 חברת טי.טי.אנד קיי תיקים בע”מ (להלן, “החברה“), ח.פ 513497800 ,הינה מנהלת של אתר האינטרנט (להלן, “האתר”) וזה מצוי בבעלותה הבלעדית בלבד.

1.2 האתר הינו חנות וירטואלית המיועדת לרכישה של מוצרים שונים אותם משווקת החברה.

1.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ועל כל רכישה שתתבצע באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי להתקשרות בין החברה לבינך.

1.4 נוסח התקנון המתפרסם מעת לעת באתר הוא העדכני ביותר כאשר נוסח התקנון המתפרסם באתר הוא הקובע והוא בלבד.

1.5 במצב דברים בו תתגלה סתירה בין תוכן האתר לתקנון זה, התקנון הוא הקובע.

1.6 אישור בדבר הסכמתך מהווה ראיה חלוטה כי הסכם זה נקרא על ידך במלואו.

1.7 בכל מקום באתר ו/או בתקנון בו קיימת שימוש בלשון זכר הכוונה היא לזכר ו/או לנקבה.

1.8 החברה תהא רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לעדכן את תנאי תקנון זה לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ללא מתן פרסום ו/או הודעה מראש.

1.9 כותרות הפרקים הינן לצורך נוחות בלבד ואין להקיש מהן כל משמעות משפטית ו/או פרשנית.

2. מכירה
2.1 אך ורק אדם מעל גיל 18 הכשיר מבחינה משפטית לעשות פעולות משפטיות ולהתחייב במסגרת עסקאות עם החברה ובכלל רשאי להשתמש באתר. האדם הרוכש באתר זה הוא בעל כרטיס האשראי, והוא בלבד.

2.2 קריאת התקנון ואישורו על ידך מהווה הצהרה לכל דבר וענין שהינך מעל גיל 18 וכשיר מהבחינה המשפטית לבצע פעולות של רכישה מקוונת ולערוך התחייבויות משפטיות מחייבות.

2.3 ניתן לערוך הזמנות באתר 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה.

2.4 הרכישה מתבצעת באתר מחייבת מילוי מלוא הפרטים האישיים כגון כתובת, דוא”ל, מס’ טלפון ולבסוף בביצוע התשלום הינך נדרש למלא שם מלא, מספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ומספר כרטיס אשראי.

2.5 לתשומת לבך, ההזמנה תיכנס לתוקפה והכל כאמור בהתאם להוראות תקנון זה, אך ורק לאחר מתן אישור מחברת האשראי בדבר חיוב הכרטיס תועבר תוך 2 ימי עסקים ההזמנה לביצוע.

2.6 אישור בדבר ביצוע ההזמנה יישלח אל כתובת הדוא”ל האלקטרוני אשר נרשמה על ידי הלקוח באתר.

2.7 במקרה בו כרטיס האשראי לא יחויב מכל סיבה שהיא, תישלח הודעה ללקוח וזה באמצעות שירות הלקוחות של החברה יסדיר את התשלום עבור ההזמנה שביצע כאשר רק לאחר הסדרת התשלום ומהחל 2 ימי עסקים ממועד אישור ע”י חברת כרטיסי האשראי תועבר ההזמנה לביצוע. במידה והלקוח לא יסדיר את התשלום לאחר מתן הודעה כאמור לעיל בתוך 2 ימי עסקים תבוטל ההזמנה ולא תהא ללקוח כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא בענין זה.

2.8 מחירי המוצרים באתר של החברה הינם מחירים מיוחדים וייתכן כי יהיו הבדלי מחירים בין אלו הנקובים באתר לבין אלו הנקובים בערוצי מכירה נוספים/אחרים של החברה. יובהר כי הלקוח רשאי לערוך בדיקה מקדמית של המחירים, השוואת מחירים, וזאת טרם הרכישה של מוצרים השונים, וכי בדיקה בדבר השוואת מחיר המוצר בערוצי המכירה השונים מוטלת על כתפי הלקוח ועליו בלבד ולא תהיה לו כל טענה או עילה כנגד החברה ביחס למחיר המוצר.

2.9 מחיר המוצרים כוללים מע”מ בהתאם לשיעורו אשר ייקבע על פי החוק מעת לעת.

2.10 מחיר המוצרים אינם כוללים דמי משלוח. עלות דמי המשלוח משתנה בהתאם לסוג ההזמנה, כמות ההזמנה, סוג המוצר ועוד כאשר דמי המשלוח ייקבעו במועד ההזמנה.

2.11 כל הסחורה המופיעה באתר מכל מין ו/או סוג שהוא שייכת לחברה ולה בלבד.

2.12 במקרה של הבדלים בין תיאור המוצר המופיע באתר בכתב לבין תמונתו המופיעה באתר, ייקבע תיאור המוצר בכתב כפי שיופיע בצד המוצר באתר.

2.13 החברה תשתדל בכל עת כי כל המוצרים המופיעים באתר יהיו במלאי במחסני החברה. חרף זאת ייתכנו מקרים בהם מוצר המופיע באתר אזל מהמלאי. במצב דברים כזה, אי הימצאותו של מוצר במלאי החברה, יושב סכום התשלום המלא בו חויב הלקוח בלבד וזאת לא יאוחר משלושה ימי עסקים. מוסכם בזאת כי במצב האמור לעיל, לא יקנה כל עילת תביעה ו/או דרישה מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי החברה.

2.14 יודגש כי החברה תעשה מאמץ לעדכון האתר והמלאי המופיע באתר אולם במקרה ותהיה טעות לא תהא ללקוח כל עילה או טענה מכל מין ואו סוג שהוא כנגד החברה.

2.15 החברה תהא רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מוצרים שונים וכן לשנות את מחירי המוצרים, הקמת מבצעים, ביטול מצבעים, הנחות, קופון ועוד והכל על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה.

2.16 מעת לעת החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לבצע הנחות או מבצעים חלקם ייעודיים לקבוצות משתמשים מסוימותייחודיות וזאת בין היתר אך לא רק באמצעות שימוש בשוברים (להלן,”שוברים”).

2.17 השימוש בשובר הינו בהתאם לתנאים המופיעים בפרסום השובר או על גביו (תוקף השובר, אחוז ההנחה, כמות המצויה במלאי, כמות מימושי השובר, כפל מבצעים).

2.18 החברה תהיה רשאית לערוך שינויים בשובר כאשר שיוניים מהותיים בתנאיו תפורסם באתר ובערוצי הפרסום השונים והרלוונטיים של החברה.

3. רישום לאתר
3.1 הלקוח יהא רשאי להירשם כמנוי לאתר החברה כך שבמועד ההרשמה ולאחר מילוי פרטיו של הלקוח כמפורט באתר, מאשר ומסכים בזאת הלקוח כי החברה תכניס אותו לרשימת הדיוור שלה וכן הוא נותן בזאת את הסכמתו לכך שתשלח לכתובת הדואר אלקטרוני שלו ו/או במסרון לטלפון נייד שלו הודעות בדבר מבצעים, הנחות, קופונים, הודעות בדבר פעילות האתר וכן כל דיוור פרסומי או דיוור שיווקי וזאת בהתאם לקבוע בהוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (“חוק “הספאם”).

3.2 מוסכם בזאת כי בעצם מסירת פרטיו האישיים של הלקוח ורישומו לאתר מהווה הסכמה לכך שהחברה תאסוף ותשתמש במידע אשר ייאסף אודות השימוש של הלקוח באתר וזאת לצורכים סטטסיטיים או שליחת דיוור שיווקי או התאמת התוכן השיווקי עבור הלקוח במידת האפשר או לצורך ניתוח מידע לייעול השירות או השיווק או שליחת משובים.

3.3 הלקוח נותן בזאת את הסכמתו המלאה והחופשית להעביר את פרטיו לצורכי דיוור, קבלת מבצעים והטבות באמצעי המדיה השונים ביניהם אך לא רק: מסרון ודואר אלקטרוני. הלקוח זכאי בכל עת שיחפוץ בכך להסירו מרשימת התפוצה ע”י לחיצה על קישור כפתור ההסרה ואישור ההסרה.

3.4 הכל כאמור במדיניות הפרטיות.

4. אספקה
4.1 האספקה תבוצע בהתאם למוסכם בין החברה ללקוח בעת ביצוע ההזמנה. האספקה יכולה להתבצע לכתובת האספקה אותה ימסור הלקוח בעת הרכישה באמצעות חברת שליחויות או לנקודת איסוף drop box או לנקודת איסוף בחנות של החברה.

4.2 החברה תעשה מאמצים כי המוצר יסופק לא יאוחר מ – 7 ימי עסקים מיום קבלת אישור מחברת האשראי בדבר קבלת מלוא התשלום בגין המוצר.

4.3 יצוין כי זמן האספקה הינו זמן משוער וכי ייתכנו שינויים אשר אינם תלויים בחברה אלא קשורים ל”כח עליון”, מלחמה, שביתה, כמות ההזמנה, אזורים בעלי רגישות ביטחונית ועוד.

4.4 כמו כן, מוסכם בזאת כי באזורים בהם תהא רגישות ביטחונית או כל מניעה אחרת לאספקת הסחורה לכתובת הלקוח, תהא החברה רשאית לדרוש מהלקוח למסור לה כתובת חלופית לצורך ביצוע האספקה כאשר החברה תעשה השתדלות לבצע את האספקה למקום הקרוב ביותר לכתובת הראשונית של הלקוח או למקום קרוב למוסכם בין הצדדים לביצוע אספקת ההזמנה.

4.5 דמי המשלוח הינם כוללים מע”מ ויתווספו לתשלום עבור ההזמנה.

4.6 דמי המשלוח אינם כוללים משלוח אל מחוץ לישראל וכן במקרים בו יבקש הלקוח הובלה מיוחדת [כמות, סוג מוצר מסוים, רשאית החברה לגבות תשלום נוסף בהתאם לסוג ההובלה] ולא תהא לרוכש כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא ביחס לכך.

4.7 אספקת הסחורה תהא רק בימי עסקים בלבד בין השעות א—ה 08:30-22:00.

4.8 בעת קבלת המוצר רשאית החברה לדרוש נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר ו/או לחילופין לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לדרוש הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או לדרוש את חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי אישור כתנאי למסירה המוצר. במקרה ולא יפעל הלקוח בהתאם לדרישתה של החברה, לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג או מין שהוא. במקרה כזה החברה תהא רשאית שלא למסור את המוצר הלקוח יתאם שליחות נוספת ויחויב בדמי שליחות נוספת.

4.9 מקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה כאמור בתקנון זה, תיידע החברה את מועד האספקה החדש כל עוד מועד זה אינו מאוחר ב- 14 ימי עסקים נוספים. במקרה של עיכוב באספקת המוצר לא תהא לרוכש כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא ביחס לעיכוב באספקת המוצר.

4.10 למען הסר ספק, ימי מלחמה ו/או השבתה ו/או עיצומים ו/או כוח עליון לא יבואו במניין ימי העסקים כאמור בתקנון זה ומועד האספקה ידחה לאותו מספר הימים. במקרה כזה לא תהא ללקוח כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא ביחס למועד האספקה אשר יידחה בהתאם לאותם ימים.

5. החזר/ביטול עסקה
5.1 לקוח אשר ערך הזמנה באתר זה רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.

5.2 ביטול/החזרת המוצרים ייעשו בהתאם לחוק ובכפוף לכך שהמוצרים נרכשו באמצעות אתר של החברה בלבד .

5.3 ביטול עסקה ייעשה בפנייה בכתב לחברה באמצעות טופס הפנייה המקוון וזאת תוך 14 יום מיום מקבלת המוצר כשהוא באריזתו המקורית כאשר לא נעשה שימוש במוצר כלל, ללא הסרת תווית, העתק מהחשבונית בגין המעידה על רכישת המוצר באתר, שווי המוצר עולה על 50 שקלים חדשים. הודעת הביטול תכיל את הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון ליצירת קשר, כתובת , כתובת דואר אלקטרוני, צילום חשבונית.

5.4 מועד ההודעה בדבר הביטול – במקרה של רכישת נעליים/ביגוד זכות הביטול הינה עד ולא יאוחר שני ימי עסקים מרגע קבלת המוצר. במקרה של מוצרים אחרים עד ולא יאוחר מ- 14 ימים ממועד קבלת המוצר.

5.5 במקרה של ביטול תהא החברה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר (לא כולל דמי אספקה) או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

5.6 במקרה של אי התאמה בין המוצר אשר הוזמן על ידי הלקוח באתר [לפי תיאורו בכתב] לבין המוצר שהתקבל בפועל אצל הלקוח, יתקבל זיכוי מלא. למען הסר ספק, טעות בהזמנת המוצר אשר נערכה ע”י הלקוח לא תיחשב כאי התאמה אלא כביטול המזכה את החברה בדמי ביטול כאמור לעיל.

5.7 ביטול עסקה עקב פגם במוצר – פגם בייצור בלבד ולא נזק שגרם הרוכש למוצר – או עקב אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין התיאור המוצר בכתב המופיע באתר, תשיב החברה את מלוא הסכום ששולם על ידי הלקוח כולל דמי האספקה וזאת בתוך 10 ימי עסקים מיום קבלת הסחורה מאת הלקוח. לרוכש לא תהא כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא לאחר השבת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר ע”י החברה.

5.8 במקרה בו תהא חס וחלילה תחול טעות בפרסום מוצר לגבי תיאורו או מחירו הרי שהחברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה לא תהא ללקוח שום טענה מכל מין ו/או סוג היא ביחס לביטול ההזמנה.

5.9 במקרה בו תיווצר תקלה טכנית מכל מין ו/או סוג שהוא באתר, בכך תגרם מניעה לשימוש באתר ו/או עיכוב ו/או עצירת הפעילות השוטפת, הרי שהלקוח מוותר בזאת ויתור מלא סופי ומוחלט של כל טענה מכל מין ו/או סוג שהיא.

5.10 התגלה כי הפרטים אשר מלואו באתר על ידי הלקוח אינן נכונים הרי שהחברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה ו/או את חברתו באתר ו/או לפעול כנגדו בכל דרך חוקית והלקוח מוותר בזאת ויתור מלא סופי ומוחלט של כל טענה מכל מין ו/או סוג שהיא.

5.11 בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם אדם בעל מוגבלויות או אזרח ותיק או עולה חדש רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עריכתה או מיום קבלת המוצר לפי המאוחר מבין השניים

6. שירות לקוחות
6.1 נציגי החברה עומדים לרשותך בימים א-ה בין השעות 08:00-16:00 למענה לשאלות בכל הנוגע לשאלות בדבר המוצר. פרטי ההתקשרות של מחלקת שירות הלקוחות הינה: בטלפון 08-8681316 דואר אלקטרוני support@ibags.net .

7. אחריות למוצר
7.1 כל מוצר מגיע עם תעודת אחריות חיצונית לאריזתו המקורית תנאי האחריות ייקבעו ע”ג תעודת האחריות לגבי כל מוצר בנפרד. תעודת האחריות מפורסמת בגין כל מוצר ומוצר באתר.

8. שונות
8.1 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא . הרוכש מצהיר ומסכים בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין ואו סוג שהוא ביחס לאתר האינטרנט, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו.

8.2 החברה תשתדל לעשות מאמצים רבים לצורך שמירת תקינות פעילות האתר ורצף פעילותו. חרף זאת החברה איננה מתחייבת כי האתר יעבוד כסדרו ללא הפסקות ו/או תקלות . החברה לא תהא אחראית לשום נזק ו/או הוצאה הנובעים מקלקול ו/או תקלה ו/או השבתה ו/או שיבוש באתר.

9. קניין רוחני
9.1 כל עיצובים, סימני המסחר, הגרפיקה, הלוגים, המידע, המאמרים, המדגמים, המצגות, תמונות, הפטנטים, קטעי הוידאו, מצגות, תמונות וכל התכנים מכל מין ו/או סוג שהוא המופיעים באתר שייכים לחברה ולה בלבד.

9.2 אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בשום צורה ו/או אופן בשום עיצוב, סימן המסחר, גרפיקה, לוגו, מידע, מאמרים, מדגמים, מצגות, תמונות, פטנטים, קטעי וידאו, מצגות ועוד המופיעים באתר.

10. התיישנות
10.1 הלקוח מסכים ומאשר בזאת כי סעיף זה הינו הסכמה בכתב כמשמעה בסעיף 19 לחוק התיישנות, תשי”ח – 1958 (להלן, “חוק ההתיישנות”) כאשר מוסכם בזאת כי תקופת התיישנות ביחס כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לכל פעולה המבוצעת באתר לרבות אך לא רק רכישת מוצרים באתר תהא 6 חודשים.

11. סמכות שיפוט
11.1 מוסכם בזאת המסחר באתר זה יעשה בהתאם לחוקים, לתקנות ולצווים החלים במדינת ישראל.

11.2 לקוח מסכים בזאת לתניית שיפוט ייחודית במסגרתה מוסכם בין הלקוח לחברה כי כל סכסוך אשר יתגלע בין הצדדים יובא להכרעה בערכאה בית משפט השלום ברחובות – תניית שיפוט ייחודית.