מדיניות פרטיות

חברת טי טי אנד קיי תיקים בע”מ – iBags

1. כללי

1.1 גלישה באתר זה או עשיית כל שימוש אחר בו כפופה למדינות פרטיות והכל כאמור במדיניות הפרטיות המפורטת להלן.

1.2 מטרת מדיניות הפרטיות לפרט את זכויותיך בענין מדיניות הפרטיות של אתר זה וליידע אותך בדבר השימוש בו רשאית החברה לעשות בפרטיך.

1.3 אופן ניסוח המדיניות הינה בלשון זכר אולם מדיניות זו הינה מיועדת לזכר ונקבה.

1.4 המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר (להלן: “המידע”), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.

2. רישום לאתר החברה

2.1 רישום לאתר החברה אינו חובה וכי רישום לאתר החברה על ידי הלקוח מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות דנא ולתנאי תקנון האתר.

2.2 רישום לאתר החברה מהווה את אישורך כי קראת את התקנון ואת מדיניות הפרטיות וכי הסכמת להם ככתבם וכלשונם.

2.3 הרכישה באתר איננה מצריכה רישום מוקדם אולם כרוכה במסירת פרטים אישיים כגון שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני. מסירת פרטים אלו נעשית מרצונך הטוב והחופשי.

2.4 בעת רישום לאתר החברה הינך מתבקש בזאת למלא פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייח ונייד (להלן, “ההרשמה לאתר”).

2.5 החברה רשאית אך לא חייבת לבדוק את נכונות הפרטים האישיים אותם מסר הלקוח בעת רישומו לאתר החברה וללקוח לא תהא כל טענה בענין זה.

2.6 הלקוח ימסור פרטים נכונים ומדויקים בעת רישומו לאתר שכן אם לא ייעשה כן החברה תהא רשאית אך לא חייבת לבטל את רישום הלקוח לחברה ולפעול כנגדו בכל דרך חוקית באם מסירת הפרטים הכוזבים ייגרמו לה לנזק.

2.7 לחברה מאגר רשום כדין ישראל ורישומך באתר מהווה הסכמה כי פרטיך יישמרו במאגר זה על ידי החברה וזאת לצורך שליחת תוכן שיווקי ו/או מבצעים ו/או שוברים ו/או הודעות בדבר הנחות דיוור פרסומי או דיוור שיווקי כן הינך נותן באת את הסכמתך כי החברה תהא רשאית באם תחפוץ בכך ליצור עימך קשר לצורך קבלת משוב ו/או קבלת דיוור והכל בהתאם לקבוע בהוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (“חוק הספאם”).

2.8 כמו כן, מוסכם בזאת כי בעצם מסירת פרטיך האישיים ורישומך לאתר הנך מסכים בזאת שהחברה תשתמש במידע שייאסף אודות השימוש שלך באתר בלבד על מנת להתאים את התוכן השיווקי עבור הלקוח במידת האפשר או לצורך ניתוח מידע לייעול השירות או השיווק .

2.9 הלקוח נותן בזאת את הסכמתו המלאה והחופשית להעביר את פרטיו לצורכי דיוור, קבלת מבצעים והטבות באמצעי המדיה השונים בינהם אך לא רק: מסרון ודואר אלקטרוני. הלקוח זכאי בכל עת שיחפוץ בכך להסירו מרשימת התפוצה ע”י לחיצה על קישור כפתור ההסרה ואישור ההסרה.

2.10 החברה תעשה מאמצים בכדי לשמור על אבטחת המידע מפני גישה לצדדים לא מורשים. לצורך כך, משתמשת החברה בטכנולוגיות הצפנה שונות ביניהם אך לא רק בטכנולוגית SSL והכל על מנת לשמור על המידע המצוי ברשותה ומניעת גישת לא מורשים אליו או עשיית שימוש במידע על ידי צד ג’ לא מורשה.

חרף האמור לעיל, במקרה בו תידרש החברה למסור פרטים אודותיך אשר נשמרו במאגרי החברה הן פרטים אישיים והן פרטים אודות פעולותיך באתר בשל היקרות המקרים הבאים:

צו שיפוטי;
דרישה של רשות מוסמכת;
הוראה על פי דין של רשות מוסמכת;
הליכים משפטיים המתנהלים כנגד החברה או כאלו אשר טרם החלו להתנהל כנגד החברה אולם מטיבם הם כאלו אשר עלולים להתנהל כנגד החברה אשר עלולה להיות צד להם;
הגנה על אינטרס אישי לגיטימי של החברה או של חברות הקשורות לחברה להן מדיניות הגנת הפרטיות דומה.

במקרים המפורטים לעיל, הינך נותן בזאת את הסכמתך המלאה, המוחלטת והחופשית לחברה להעביר את מלוא הפרטים האישיים או כל פרט אחר שיידרש אודותיך ואשר קיים במאגרי החברה, והינך מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה מכל מין ו/או סוג בענין זה.

2.11 מובהר בזאת כי רכישה באמצעות האתר מתבצעת באמצעות ספקי סליקה שונים וכי החברה איננה אוספת ו/או אוגרת ו/או שומרת את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח אשר יימסרו על ידך בעת הרכישה.

2.12 הינך מסכים ומאשר בזאת כי החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע שייאסף על ידה אודותיך בין היתר אך לא רק אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך נתונים סטטיסטיים, שיפור השירות, בחינת מוצרים, ליתן מענה לפנייתך, לשלוח אליך מידע פרסומי בכלל אמצעי התקשורת בין היתר אך לא רק: דואר אלקטרוני, פקס, דואר, מסרונים ועוד, לשימושים סטטיסטיים (כגון משובים לשיפור השירותים, הוספת שירותים, שינוי שירותים וכיוצ”ב) וכן הינך נותן בזאת את הסכמתך להעברת הנתונים לצד ג’.

2.13 החברה משתמשת בטכנולוגיות שונות ביניהם שימוש בכלים שונים ביניהם google analytics ושימוש בקבצי cookis וזאת לצורך איסוף מידע (להלן, “cookis”). קבצי הcookis נטמעים בדפדפן המצוי בשימושך המנתר אחר אופן פעילותך באתר. המידע נאסף ונשמר בשרתי החברה. לידיעתך הסכמתך לתקנון אתר מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות ולכך שהחברה וgoogle יכוולת לעשות שימוש במידע אשר ייאסף אודות השימושים שלך.
לידיעתך קיימות 2 דרכים למניעת שמירת קבצי Cookies האחת באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך עושה שימוש והשנייה אשר תאפשר לך למנוע העברה או עיבוד של המידע זאת על ידי ביטול השתתפותך.
לצורך כך, עליך להוריד ולהתקין את ההרחבה (Google Analytics Opt-out) הזמינה בקישור tools.google.com/dlpage/gaoptout .

2.14 החברה פועלת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה באופן בו יהא בלתי חדיר לחלוטין. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.

2.15 ביטול שליחת דיוור – הינך רשאי בזאת לפנות אל החברה offive79@bezeqint.net ולדרוש ממנה כי פרטיך יימחקו מהמאגר וכי תחדל מלשלוח אליך כל דואר פרסומי. יודגש כי במקרה של פנייה בכתב כאמור לעיל לא יישלחו אליך עוד דיוור פרסומי וזאת בתוך 3 ימי עסקים לכל היותר אולם פעולות רכישה שביצעת בעבר או פעולה אחרת ימשיך התיעוד להישאר במאגרי החברה והכל על פי דין.

2.16 זכות עיון – בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, בתוספת הראשונה לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ”א-1981 [לינק] הינך רשאי בזאת לעיין במידע הקשור אליך כפי שנשמר במאגרי החברה בהתאם לפרטים שמסרת במתן הודעה בכתב לדואר אלקטרוני support@iBags.net

2.17 יוער כי במקרה בו נתקלת כי בידי החברה מידע שגוי לגביך הינך רשאי לבקש מהחברה לתקנו באמצעות פניה בכתב והכל בכפוף בהתאם לקבוע הוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ”א-1981 (להלן, “התקנות”) יחד עם זאת, לחברה קיימת זכות סירוב לבקשתך לתיקון המידע גם כן בכפוף להוראות התקנות הנ”ל במקרה כגון דא קיימת לכך הזכות לערער על הודעת החברה לבית משפט השלום והכל כאמור בתקנות הנ”ל.

2.18 שינויים במדיניות – החברה תהא רשאית אך לא חייבת לבצע שינויים במדיניות הגנת הפרטיות, תוך מתן הודעה מוקדמת, ובכפוף לכך, שלא יהא בדבר המדיניות החדשה לפגוע בזכויותייך כפי שהיו לפני השינוי עד למועד השינוי. במידה והשינוי אשר ייעשה במדיניות הגנת הפרטיות זו יפעל לטובתך או המקרה בו נדרשת התאמת מדיניות הגנת הפרטיות לפי הדין הרי שאז תשונה מדיניות הגנת הפרטיות באופן מיידי ללא מתן הודעה מוקדמת.